การพัฒนาดินด้วยไส้เดือน

การพัฒนาดินด้วยไส้เดือน

การพัฒนาดินด้วยไส้เดือน

ต้นกระดาษ

สิ่งที่สำคัญในการวางแผนทำเกษตรพอเพียง คือ ดิน เนื่องจากในดิน มีธาตุอาหารที่สำคัญในการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นเรื่องของโครงสร้างดิน จึงค่อนข้างมีความสำคัะญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงให้ดินมีแร่ธาตุอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นการเติมอินทรีย์วัตถุต่างๆ เช่นการปลูกพืชคลุมดิน การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก จากมูลสัตว์ และการเติมสิ่งมีชีวิตเข้าไปช่วยปรับโครงสร้างของดิน เช่น ไส้เดือนดิน เป็นต้น

ไส้เดือนดิน ช่วยปรับโครงสร้างของดินได้อย่างไร?
ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดิน โดยเฉพาะดินที่มีอินทรีย์วัตถุสะสมอยู่มาก และมีความชุ่มชื้น พวกมันขุดรูภายในดิน กินจุลินทรีย์และอินทรีย์วัตถุ และถ่ายออกมาเป็นมูล ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้โครงสร้างดินดี และมีความสมบูรณ์ของแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อพืช การขุดรูภายในดิน ทำให้โครงสร้างดินมีความร่วนซุย ระบายน้ำ ระบายอากาศได้ดี

มูลของไส้เดือน เป็นปุ๋ยหมักที่ได้จากกระบวนการผลิต และย่อยสลายของไส้เดือน ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการปรับโครงสร้างดิน โดยใส่มูลไส้เดือนลงไปในดิน และคลุมด้วยหญ้าแห้ง ฟางข้าว หรือเศษไม้ต่างๆ จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม

ในหลักของ เกษตรพอเพียง ผสมผสาน การพัฒนาดินด้วยไส้เดือนเป็นสิ่งหนึ่งในการช่วยปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก เพิ่มแบคทีเรีย จุลินทรีย์ และเชื้อราที่เป็นตัวเร่งในการย่อยสลาย ทำให้เกิดปุ๋ยหมัก ดูดซับแร่ธาตุ และลดสารพิษในดินอย่างสมดุล สอดคล้องกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด รักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

การพัฒนาดินด้วยไส้เดือน ถือเป็นแนวทางในการทำเกษตรพอเพียงอย่างแท้จริง เป็นการพึ่งพาตัวเองจากสิ่งที่มาอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุด และได้ผลผลิตที่คุ้มค่าที่สุดเช่นกัน

ที่มา http://www.papertree.in.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *