แผนธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด

แผนธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด

แผนธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด

น้ำ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในการอุปโภคบริโภค

ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทำให้เกิดปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมการปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรคในแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีสาเหตุจากการทำธุรกิจ อุตสาหกรรมการปล่อยน้ำทิ้ง การลักลอบทิ้งกากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรม การปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร รวมถึงการเกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ทำให้คุณภาพน้ำฝนไม่เหมาะแก่การบริโภค และการเข้าถึงน้ำสะอาดที่ใช้เพื่อการบริโภคยากขึ้นส่งผลให้การบริโภคน้ำเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยน้ำที่บริโภคต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ก่อนนำมาบริโภค เช่น การกรองการฆ่าเชื้อ เป็นต้น (วริศรา ปีอาทิตย์ และอลงกรณ์ วงศ์หมั่น, 2557)

สภาพอากาศของประเทศไทย ทำให้ความต้องการเครื่องดื่มเพื่อช่วยดับกระหายคลายร้อนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดมีข้อได้เปรียบทางด้านราคาที่ไม่แพงในขณะเดียวกัน น้ำดื่มบรรจุขวดยังเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพราะไม่มีสารปรุงแต่งอื่นๆ ดังนั้น ธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดจึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ผลิตน้ำดื่มจึงต่างพัฒนาการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่รักษาสุขภาพ น้ำดื่มบรรจุขวดจึงมีหลายเกรด หลายราคา หากเป็นน้ำดื่มราคาสูง จะมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามบนฉลากจะบรรยายถึงแหล่งที่มาของน้ำและคุณประโยชน์ของน้ำอย่างละเอียด ส่วนน้ำดื่มบรรจุขวดทั่วไปจะระบุสถานที่ผลิต ระบบคุณภาพต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ตราสินค้าหรือ      โลโก้ ขนาดของบรรจุภัณฑ์

จากข้อมูลดังกล่าวทำให้น้ำดื่มบรรจุขวดจากหลายๆ บริษัท ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองและมุ่งเน้นการกระจายสินค้าให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ โดยคำนึงถึงการกลุ่มผู้บริโภคเป็นสำคัญ ส่งผลให้ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการวางขายในแทบทุกที่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านสะดวกซื้อ หรือแม้แต่แผงขายอาหารทั่วๆ ไป  ด้วยเหตุนี้ ทำให้ทีมผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด และศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด รวมถึงศึกษาทัศนคติการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ในร้านสะดวกซื้อของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เป็นข้อมูลกับผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ ในการวางกลยุทธ์ในการแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจต่อไป

ปัจจุบันนี้ ธุรกิจน้ำดื่มเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนมาก ส่วนหนึ่งมาจากการจัดสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน GMP ทำให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งสถาบันการเงิน เพื่อลงทุนในกิจการอย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุน ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงตลาดว่า สามารถรองรับสินค้าได้มากเพียงใด และผู้ประกอบการจะมีรายได้เพียงพอกับการจ่ายให้กับสถาบันการเงินหรือไม่โครงสร้างการลงทุนในโรงงาน้ำดื่มวงเงินเริ่มต้น เงินลงทุน 1,400,000 บาทเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ประกอบด้วย
– โครงสร้างอาคาร (ไม่รวมที่ดิน) พื้นที่ 6 × 12 เมตร ประมาณ 500,000 บาท
– รถยนต์ (กระบะ) ราคาประมาณ 400,000 บาท
– เครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ ราคาประมาณ 300,000 – 400,000 บาท
§ ปั้มส่งน้ำ 2 เครื่อง
§ เครื่องกรองแมงกานีส
§ เครื่องกรองคาร์บอน
§ เครื่องกรองเรซิน
§ เครื่องกรองเซรามิค
§ หลอดอุลตราไวโอเลตสำหรับฆ่าเชื้อ 1 ชุด
§ เครื่อง Reverse Osmosis ( R/O)
§ หัวบรรจุน้ำสำหรับขวดขนาด 600 มล. และ 950 มล.
§ หัวบรรจุสำหรับน้ำถังขนาด 20 ลิตร
§ หัวบรรจุและซีนน้ำแบบถ้วย
§ เครื่องล้างถังน้ำ
§ ถังเก็บน้ำขนาด 3,000 ลิตร

รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม
           รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

เงินทุนหมุนเวียน

น้ำดื่มที่ขายในท้องตลาดของบริษัท เฟรชชี่ จำกัด มีขนาดต่างๆกัน ทั้งที่เป็นถัง ขวดพลาสติกใส ถ้วย ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้มีต้นทุนที่แตกต่างกัน
น้ำดื่มบรรจุขวดชนิดขวดพลาสติกใส 600 มล.
• มีต้นทุนการผลิตที่ 2 บาท / ขวด และขายส่งให้ลูกค้า ราคา 3.58 บาท / ขวด (โหลละ 43 บาท)
น้ำดื่มบรรจุขวดชนิดถ้วยพลาสติก ขนาด 250 มล.
• มีต้นทุนการผลิต 80 สตางค์ /ถ้วย และขายส่งราคา 1.56 บาท/ถ้วย ราคาลังละ 75 บาท (บรรจุ 48 ถ้วย)
น้ำดื่มบรรจุถัง 20 ลิตร
• มีต้นทุนการผลิตที่ 2 บาท/ถัง และขายส่งลูกค้าราคาถังละ 10 บาท
ฉะนั้นกำไรของการขายน้ำดื่มเมื่อหักต้นทุนการผลิต ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ (ยังไม่หักเงินทุนในสินทรัพย์ถาวร) โดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 30-40 % ต่อขวดหรือถัง

อัตรากำไรต่อยอดขาย

น้ำดื่มที่ขายในท้องตลาดมีขนาดต่างๆกัน ทั้งที่เป็นถัง ขวดพลาสติกใส ถ้วย ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้มีต้นทุนที่แตกต่างกัน
น้ำดื่มบรรจุขวดชนิดขวดพลาสติกใส 600 มล.
• มีต้นทุนการผลิตที่ 2 บาท / ขวด และขายส่งให้ลูกค้า ราคา 3.58 บาท / ขวด (โหลละ 43 บาท)
น้ำดื่มบรรจุขวดชนิดถ้วยพลาสติก ขนาด 250 มล.
• มีต้นทุนการผลิต 80 สตางค์ /ถ้วย และขายส่งราคา 1.56 บาท/ถ้วย ราคาลังละ 75 บาท (บรรจุ 48 ถ้วย)
น้ำดื่มบรรจุถัง 20 ลิตร
• มีต้นทุนการผลิตที่ 2 บาท/ถัง และขายส่งลูกค้าราคาถังละ 10 บาท
ฉะนั้นกำไรของการขายน้ำดื่มเมื่อหักต้นทุนการผลิต ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ (ยังไม่หักเงินทุนในสินทรัพย์ถาวร) โดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 30-40 % ต่อขวดหรือถัง

น้ำดื่มที่ขายในท้องตลาดมีขนาดต่างๆกัน ทั้งที่เป็นถัง ขวดพลาสติกใส ถ้วย ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้มีต้นทุนที่แตกต่างกัน
น้ำดื่มบรรจุขวดชนิดขวดพลาสติกใส 600 มล.
• มีต้นทุนการผลิตที่ 2 บาท / ขวด และขายส่งให้ลูกค้า ราคา 3.58 บาท / ขวด (โหลละ 43 บาท)
น้ำดื่มบรรจุขวดชนิดถ้วยพลาสติก ขนาด 250 มล.
• มีต้นทุนการผลิต 80 สตางค์ /ถ้วย และขายส่งราคา 1.56 บาท/ถ้วย ราคาลังละ 75 บาท (บรรจุ 48 ถ้วย)
น้ำดื่มบรรจุถัง 20 ลิตร
• มีต้นทุนการผลิตที่ 2 บาท/ถัง และขายส่งลูกค้าราคาถังละ 10 บาท
ฉะนั้นกำไรของการขายน้ำดื่มเมื่อหักต้นทุนการผลิต ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ (ยังไม่หักเงินทุนในสินทรัพย์ถาวร) โดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 30-40 % ต่อขวดหรือถัง

 • การควบคุมและประเมินผล (Control & Evaluation)
  การควบคุมคุณภาพสินค้า
  สินค้า (Product) มีลักษณะอายุการเก็บรักษาได้นาน บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า การวางจำหน่ายสินค้า และคงสภาพเดิมไว้ ไม่เปลี่ยนแปลง โดยจะให้พนักงานออกตรวจสอบสินค้าก่อนส่งสินค้าทุกครั้ง จะมีสมุดบันทึกรายงานการตรวจสอบ ดังนี้
  ตัวอย่าง
  วันที่
  ประเภทสินค้า
  วันผลิต
  ขนาดบรรจุ
  ผลการตรวจสอบ
  ผู้ตรวจสอบ
 • แผนฉุกเฉิน
  1 สินค้าที่ไม่สามารถทำยอดขายได้ตามที่ตั้งเป้าไว้
  ยอดขายมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้มาก คือต่ำกว่าร้อยละ 15 ในระยะเวลา 6 เดือน
  1 พิจารณาดูว่าสินค้าที่ผลิตออกมาสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ หากสินค้าที่ผลิตไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคก็ต้องทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่
  1.2 พิจารณาช่องทางในการจัดจำหน่ายว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ เพื่อใช้ปรับเปลี่ยนช่องทางการจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งหาช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ
  1.3 ปรับลดการโฆษณาบางสื่อ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ
  1.4 หยุดการผลิตสินค้าสำหรับแผนการผลิตในงวดหน้า รวมถึงการสั่งวัตถุดิบ
  1.5 ปรับส่วนผสมทางการตลาดโดยพิจารณาแนวทางในการวางแผนดังนี้
  1)ด้านผลิตภัณฑ์ : วิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อหาสาเหตุและนำผลที่ได้มาปรับปรุง
  2)ด้านราคา : ตั้งราคาเดิมแต่อาจปรับด้วยการเพิ่มปริมาณ
  3)ด้านช้องทางการจัดจำหน่าย : วิเคราะห์ยอดขายในแต่ละช่องทาง ว่าช่องทางใดที่มียอดขายน้อยและหาสาเหตุจากนั้นนำมาพิจารณาหาช่องทางใหม่
บริษัท ทีที วอเตอร์เทค จำกัด เรามีสินค้าและการให้บริการดังนี้

1.ระบบน้ำอุตสหกรรมหรือเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดใหญ่ เครื่องกรองน้ำดื่มอุตสาหกรรม  เครื่องกรองน้ำโรงงานราคาถูก เครื่องกรองน้ำดื่มขนาดกลางราคาไม่สูง เช่น เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse osmosis (RO Membrane)
เช่น เครื่องกรองน้ำ ro 6000 ลิตร  เครื่องกรองน้ำ ro 12000  ลิตรทางบริษัท บริการงานติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม หรือ รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มทั่วประเทศ พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งทั้งระบบครบชุดและดำเนินการขออ.ยให้กับลูกค้าดูแลและบริการแบบครบวงจร

ยินดีให้ให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านที่ต้องการสร้างธุรกิจน้ำดื่มหรือต้องการเครื่องผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด  รับออกแบบตามงบประมาณของท่าน

เราดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มโครงการไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ(รับประกันผ่านอ.ย 100%)

ลงสำรวจพื้นที่จริงแนะนำ ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดำเนินการขออยให้กับลูกค้า

ออกแบบเปลนอาคารตามมาตรฐานสาธารสุขและGMP

. ถังกรองขนาดต่างๆ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ รับออกแบบ-ปรับปรุง-แก้ใข ระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

1.แบบประปานครหลวง

-ปรับปรุง/แก้ใขระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

2.แบบกรมทรัพยากรน้ำ

-ปรับ/แก้ใขระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

-เพิ่มกำลังการผลิตได้อีก100-200%โดยใช้โครงสร้างเดิม

3 .ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วย รังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) และโอโซน (OZONE)
4 .เครื่องล้างถัง เครื่องล้างขวด เครืื่องบรรจุน้ำดื่ม และที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำดื่ม
5.งานบริการ และ SERVICE เครื่อง กรอง น้ำ UF Membrane RO membrane ทัวประเทศไทย

6.ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมรมน้ำดื่มทุกชนิด

บริษัท ทีที.วอเตอร์เทค จำกัด  84  ถนน ไทยรามัญ แขวง คลองสามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร12150 โทรศัพท์ 02-0091978  097-4404646

ขอบคุณบทความจาก https://www.teewatertech.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *